Lista spraw

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy ponad 3 miesiące

Wymagane wnioski: Formularz "Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące" (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka)Wymagane załączniki: brakDokumenty do wglądu:
- paszport
-  wiza lub karta pobytu lub decyzja Wojewody D...

ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT STAŁY

Wymagane dokumenty: Formularz "Zgłoszenie pobytu stałego" (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka).Wymagane załączniki: poświadczenie wymeldowania z ostatniego miejsca pobytu stałego na terenie Polski (jeżeli takie posiadał).Dokume...

Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące obywatela RP

Wymagane wnioski: wypełniony i podpisany formularz „zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące” (na którym osoba meldująca się zgłasza dane wymagane do zameldowania) zawierającego potwierdzenie faktu pobytu osoby meldującej się. Potwierdzen...

Zameldowanie na pobyt stały obywatela RP

Wymagane wnioski: wypełniony i podpisany formularz „zgłoszenie pobytu stałego” (na którym osoba meldująca się zgłasza dane wymagane do zameldowania) zawierający potwierdzenie faktu pobytu osoby meldującej się. Potwierdzenia pobytu na formularzu dokonuje...

Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilnoprawnym

Wymagane wnioski:
1. Podanie o wydanie zaświadczenia (druk podania stanowi załącznik do niniejszej procedury – zał. Nr 1).
2. Podanie o wydanie 3 odpisów skróconych aktu małżeństwa (druk podania stanowi załącznik do niniejszej procedury – zał. Nr 2).

W...

Zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego

Wymagane wnioski: Podanie o wydanie 3 odpisów skróconych aktu małżeństwa (druk podania stanowi załącznik do niniejszej procedury).Wymagane załączniki:
1. Odpisy skrócone aktów urodzeń osób zamierzających zawrzeć związek małżeński, wydane przez USC właśc...

Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Zgloszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Usługa umożliwia zgłoszenie przez posiadacza dowodu osobistego wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, w następstwie czego dokonywane jest unieważnienie dowodu osobistego.

Zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 3 miesiące

Wymagane wnioski: Wniosek Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego ponad 3 miesiąceWymagane załączniki: BrakDokumenty do wglądu:
- Dokument stwierdzający tożsamość
- Książeczka wojskowa (dotyczy osób podlegających ewidencji wojskowej)Opłaty: Nie pobie...

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego

wyników