Nazwa usługi: Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilnoprawnym
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 161 poz. 1688 z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9 poz. 59 z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wymagane wnioski: 1. Podanie o wydanie zaświadczenia (druk podania stanowi załącznik do niniejszej procedury – zał. Nr 1). 2. Podanie o wydanie 3 odpisów skróconych aktu małżeństwa (druk podania stanowi załącznik do niniejszej procedury – zał. Nr 2). Wymagane załączniki: 1. Odpisy skrócone aktów urodzeń osób zamierzających zawrzeć związek małżeński, wydane przez USC właściwy dla miejsca urodzenia. 2. Pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, złożone przed kierownikiem USC. Ponadto należy dołączyć następujące dokumenty: 1. Osoby, które pozostawały w związku małżeńskim obowiązane są do złożenia: a. odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie (dla osób rozwiedzionych). b. odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu, c. odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka (dla wdowców i wdów). 2. Nieletnie kobiety załączają prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa. 3. Cudzoziemcy maja obowiązek dodatkowo dołączyć : dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.
  • Dokumenty do wglądu: Dowody osobiste osób zamierzających zawrzeć związek małżeński (nupturientów).
   
Opłaty: Opata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł.
   
Czas realizacji: 1. Wydanie zaświadczenia następuje niezwłocznie, w terminie maksymalnie do 7 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów
2. Sporządzenie aktu małżeństwa następuje niezwłocznie po otrzymaniu zaświadczenia od duchownego.
   
Tryb odwoławczy: Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma o odmowie wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa lub sporządzenia aktu małżeństwa może wystąpić do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę Urzędu Stanu Cywilnego o rozstrzygnięcie. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika USC.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 856