Najpopularniejsze usługi

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych

Przyznanie mieszkania komunalnego

Wymagane wnioski: Wniosek o zawarcie umowy (druk do pobrania)Wymagane załączniki:
•    Potwierdzenie zameldowania wydane przez miejscowo właściwy organ ewidencji ludności,
•    Potwierdzone przez pracodawcę zaświadczenie o dochodach z trzech ostatnich p...

Zezwolenie na świadczenie usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:
1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);
2. określenie przedmiotu,...

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Licencja na przewóz osób taksówką osobową.

Sprawy związane z Ewidencją Działalności Gospodarczej

Ubieganie się o dotację dla niepublicznych placówek oświatowych

Wymagane wnioski: Wniosek o udzielenie dotacji dla niepublicznej placówki oświatowejWymagane załączniki: Przewidywana liczba uczniów lub wychowankówDokumenty do wglądu: Brak dokumentów do wgląduOpłaty: brak opłat

Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Ubieganie się o stypendium socjalne, zasiłek szkolny dla ucznia

Wymagane wnioski: WNIOSEK o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym stypendium szkolne/zasiłek szkolnyWymagane załączniki:
a) zaświadczenie ze szkoły potwierdzające realizację obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym,
b) zaświ...

wyników