Nazwa usługi: Zameldowanie na pobyt stały obywatela RP
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 993 z późn. zm.)
- Art. 2
- Art. 4 pkt 1
- Art. 5-6
- Art. 9-11
- Art. 13
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wymagane wnioski: wypełniony i podpisany formularz „zgłoszenie pobytu stałego” (na którym osoba meldująca się zgłasza dane wymagane do zameldowania) zawierający potwierdzenie faktu pobytu osoby meldującej się. Potwierdzenia pobytu na formularzu dokonuje właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia
  • Wymagane załączniki: zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca zameldowania na pobyt stały
  • Dokumenty do wglądu: - dokument (oryginał) potwierdzający tytuł prawny do lokalu - umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu - dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (osoby niepełnoletnie nieposiadające dokumentu stwierdzającego tożsamość – odpis skrócony aktu urodzenia)
  • - książeczka wojskowa lub potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji (dotyczy to osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony:
  • > mężczyzn począwszy od 1 stycznia roku, w którym kończą 18 lat życia, do dnia 31 grudnia roku, w którym kończą 50 lat życia, a posiadający stopień wojskowy oficerski – 60 lat życia
  • > kobiet przeniesionych do rezerwy, począwszy od następnego dnia po dniu przeniesienia do rezerwy do dnia 31 grudnia roku, w którym kończą 40 lat życia a posiadające stopień wojskowy oficerski – 50 lat życia)
   
Opłaty:
   
Czas realizacji: od ręki
   
Tryb odwoławczy: nie przysługuje
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1036