Nazwa usługi: Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące obywatela RP
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 993 z późn. zm.)
- Art. 2
- Art. 4 pkt 1
- Art. 7-8
- Art. 9 ust. 1
- Art. 10-13
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wymagane wnioski: wypełniony i podpisany formularz „zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące” (na którym osoba meldująca się zgłasza dane wymagane do zameldowania) zawierającego potwierdzenie faktu pobytu osoby meldującej się. Potwierdzenia pobytu na formularzu dokonuje właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia /do czasu wprowadzenia nowego rozporządzenia zawierającego wzory meldunkowe, zgłoszenia pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące dokonuje się na dotychczasowym formularzu zgłoszenia
  • Dokumenty do wglądu: - dokument (oryginał) potwierdzający tytuł prawny do lokalu - umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu - dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (osoby niepełnoletnie nieposiadające dokumentu stwierdzającego tożsamość – odpis skrócony aktu urodzenia)
  • - książeczka wojskowa lub potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji (dotyczy to osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony:
  • > mężczyzn począwszy od 1 stycznia roku, w którym kończą 18 lat życia, do dnia 31 grudnia roku, w którym kończą 50 lat życia, a posiadający stopień wojskowy oficerski – 60 lat życia > kobiet przeniesionych do rezerwy, począwszy od następnego dnia po dniu przeniesienia do rezerwy do dnia 31 grudnia roku, w którym kończą 40 lat życia a posiadające stopień wojskowy oficerski – 50 lat życia)
   
Opłaty:
   
Czas realizacji: od ręki
   
Tryb odwoławczy: nie przysługuje
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 839