Nazwa usługi: Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy ponad 3 miesiące
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 993 z późn. zm.)
- Art. 2
- Art. 4 pkt 1
- Art. 7-10
- Art. 12-13
- Art. 23
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wymagane wnioski: Formularz "Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące" (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka)
  • Dokumenty do wglądu: - paszport - wiza lub karta pobytu lub decyzja Wojewody Dolnośląskiego zezwalająca na pobyt cudzoziemca na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej (rodzaj dokumentu w zależności od kraju)
  • - tytuł prawny do lokalu – np. decyzja o przydziale lokalu, umowa najmu, akt własności budynku mieszkalnego (wypis z księgi wieczystej, akt notarialny)
   
Opłaty:
   
Czas realizacji: od ręki
   
Tryb odwoławczy: nie przysługuje
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 927