Nazwa usługi: ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT STAŁY
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 993 z późn. zm.)
- Art. 2
- Art. 4 ust. 1
- Art. 6
- Art. 9-11
- Art. 13
- Art. 23
- Art. 26
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Formularz "Zgłoszenie pobytu stałego" (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka).
  • Wymagane załączniki: poświadczenie wymeldowania z ostatniego miejsca pobytu stałego na terenie Polski (jeżeli takie posiadał).
  • Dokumenty do wglądu: - paszport, - karta pobytu lub decyzja Wojewody Dolnośląskiego zezwalająca na pobyt stały na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, - tytuł prawny do lokalu – np. decyzja o przydziale lokalu, umowa najmu, akt własności budynku mieszkalnego (wypis z księgi wieczystej, akt notarialny).
   
Opłaty:
   
Czas realizacji: Od ręki
   
Tryb odwoławczy: Nie przysługuje
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 817