Nazwa usługi: Zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 161 poz. 1688 z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9 poz. 59 z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wymagane wnioski: Podanie o wydanie 3 odpisów skróconych aktu małżeństwa (druk podania stanowi załącznik do niniejszej procedury).
  • Wymagane załączniki: 1. Odpisy skrócone aktów urodzeń osób zamierzających zawrzeć związek małżeński, wydane przez USC właściwy dla miejsca urodzenia. 2. Pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, złożone przed kierownikiem USC.
  • Ponadto należy dołączyć następujące dokumenty: 1. Osoby, które pozostawały w związku małżeńskim obowiązane są do złożenia: a. odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie (dla osób rozwiedzionych). b. odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu, c. odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka (dla wdowców i wdów).
  • 2. Nieletnie kobiety załączają prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa. a. Cudzoziemcy mają obowiązek dodatkowo dołączyć dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.
  • 3. W przypadku, gdy małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika należy dołączyć dodatkowo: a. prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika, b. pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzone na piśmie z podpisem poświadczonym notarialnie.
  • Dokumenty do wglądu: Dowody osobiste osób zamierzających zawrzeć związek małżeński (nupturientów)
   
Opłaty: Opata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł.
   
Czas realizacji: 1. Niezwłocznie po zawarciu małżeństwa.
2. Odmowa przyjęcia oświadczenia do 30 dni.
   
Tryb odwoławczy: Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma o odmowie przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński może wystąpić do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę Urzędu Stanu Cywilnego o rozstrzygnięcie. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika USC.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 933