Alfabetyczna lista usług

S

Sprawdzenie danych zawartych w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców i usunięcie niezgodności w przypadku ich wystąpienia

Sprawy związane z Ewidencją Działalności Gospodarczej

Sprostowanie aktów stanu cywilnego

Wymagane wnioski: Podanie ( druk wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury)Wymagane załączniki: Odpis zupełny aktu stanu cywilnego, który będzie stanowił podstawę sprostowania (np. przy prostowaniu aktu urodzenia – odpis zupełny aktu małżeństwa ...

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI BEZPRZETARGOWA ( sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego, sprzedaż nieruchomości na poprawienie zagospodarowania posiadanej nieruchomości)

Wymagane wnioski: wniosek o nabycie nieruchomości (druk do pobrania)Wymagane załączniki: kopia mapy ewidencji gruntów z oznaczeniem nieruchomości objętej wnioskiem wraz z dokumentami potwierdzającymi możliwość nabycia nieruchomości w drodze bezprzetargo...

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PRZETARGOWA

Wymagane wnioski: wniosek o nabycie nieruchomości (druk do pobrania)Wymagane załączniki: kopia mapy ewidencji gruntów z oznaczeniem nieruchomości objętej wnioskiemDokumenty do wglądu: brakOpłaty: wniosek wolny od opłaty skarbowej

U

Ubieganie się o dotację dla niepublicznych placówek oświatowych

Wymagane wnioski: Wniosek o udzielenie dotacji dla niepublicznej placówki oświatowejWymagane załączniki: Przewidywana liczba uczniów lub wychowankówDokumenty do wglądu: Brak dokumentów do wgląduOpłaty: brak opłat

Ubieganie się o stypendium socjalne, zasiłek szkolny dla ucznia

Wymagane wnioski: WNIOSEK o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym stypendium szkolne/zasiłek szkolnyWymagane załączniki:
a) zaświadczenie ze szkoły potwierdzające realizację obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym,
b) zaświ...

Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

Wymagane wnioski: Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistychWymagane załączniki: Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej- oryginałDokumenty do wglądu:
- dokument stwier...

Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie - usługa lokalna

wyników