Alfabetyczna lista usług

Ubieganie się o dotację dla niepublicznych placówek oświatowych

Wymagane wnioski: Wniosek o udzielenie dotacji dla niepublicznej placówki oświatowejWymagane załączniki: Przewidywana liczba uczniów lub wychowankówDokumenty do wglądu: Brak dokumentów do wgląduOpłaty: brak opłat

Ubieganie się o stypendium socjalne, zasiłek szkolny dla ucznia

Wymagane wnioski: WNIOSEK o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym stypendium szkolne/zasiłek szkolnyWymagane załączniki:
a) zaświadczenie ze szkoły potwierdzające realizację obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym,
b) zaświ...

Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

Wymagane wnioski: Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistychWymagane załączniki: Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej- oryginałDokumenty do wglądu:
- dokument stwier...

Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie - usługa lokalna

Udostępnienie rejestru wyborców

Udzielenie informacji o danych osobowych osób zameldowanych na terenie Gminy Oborniki Śląskie

Wymagane wnioski: "Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych"Wymagane załączniki: Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej- oryginałDokumenty do wglądu:
- dokument stwi...

Uzupełnienie aktów stanu cywilnego

Wymagane wnioski: Podanie ( druk wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury)Wymagane załączniki: Odpis zupełny aktu stanu cywilnego, który będzie stanowił podstawę uzupełnienia (np. przy uzupełnieniu aktu urodzenia – odpis zupełny aktu małżeństwa...

Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym