Alfabetyczna lista usług

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców

Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego

1. Usługa umożliwia uzyskanie od dowolnego organu gminy (wójta, burmistrza, prezydenta, miasta) dowodu osobistego na pisemny wniosek uprawnionego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Odbioru dowodu osobistego dokonuje się osobiście w siedzibie organu...

Wnioskowanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, co spowoduje wydanie uprawnionym osobom stosownego odpisu.

Wnioskowanie o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców.

Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg

Wymagane wnioski:
Podanie o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego
a. aktu urodzenia  (druk wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury)
b. aktu małżeństwa (druk wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury)
c. aktu zgonu (dru...

Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.

Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu lub wymeldowaniu z akt ewidencji ludności

Wymagane wnioski:
- Wniosek o wydanie zaświadczenia
- Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości wnioskodawcyWymagane załączniki: Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej - oryginałDokumenty do wglądu: dokument stwierdzający tożsamośćOpłaty:
- Opłata ...

Wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zwarcie małżeństwa

Wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zwarcie małżeństwa

wyników