Nazwa usługi: Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Dokument pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego złożenie (jeżeli strona działa przez pełnomocnika)
  • Dowód uiszczenia opłaty tytułem udostępnienia danych w kwocie 31 zł (jeżeli strona jest obowiązana do ponoszenia kosztów administracyjnych)
  • Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych
  • Dokumenty potwierdzające interes prawny w udostępnieniu żądanych danych (jeżeli podstawą wystąpienia jest posiadane uprawnienie)
   
Opłaty:
   
Czas realizacji:
   
Tryb odwoławczy:
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 802