Nazwa usługi: Ubieganie się o stypendium socjalne, zasiłek szkolny dla ucznia
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)
- Art. 90
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wymagane wnioski: WNIOSEK o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym stypendium szkolne/zasiłek szkolny
  • Wymagane załączniki: a) zaświadczenie ze szkoły potwierdzające realizację obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, b) zaświadczenie o dochodach za m-c poprzedzający złożenie wniosku,/ o treści zgodnej z zapisem art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej / lub w przypadku pozostawania bez pracy zaświadczenie z Urzędu Pracy, c) zaświadczenie o powierzchni w hektarach przeliczeniowych gospodarstwa rolnego, d) zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, e) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ucznia, / wnioskodawcy lub decyzja o niepełnosprawności, inne uzupełniające dokumenty
   
Opłaty:
   
Czas realizacji: Do 15 września każdego roku.
   
Tryb odwoławczy: prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-950 Wrocław za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich ul. Trzebnicka 1 w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2011