Alfabetyczna lista usług

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy ponad 3 miesiące

Wymagane wnioski: Formularz "Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące" (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka)Wymagane załączniki: brakDokumenty do wglądu:
- paszport
-  wiza lub karta pobytu lub decyzja Wojewody D...

ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT STAŁY

Wymagane dokumenty: Formularz "Zgłoszenie pobytu stałego" (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka).Wymagane załączniki: poświadczenie wymeldowania z ostatniego miejsca pobytu stałego na terenie Polski (jeżeli takie posiadał).Dokume...

Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące obywatela RP

Wymagane wnioski: wypełniony i podpisany formularz „zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące” (na którym osoba meldująca się zgłasza dane wymagane do zameldowania) zawierającego potwierdzenie faktu pobytu osoby meldującej się. Potwierdzen...

Zameldowanie na pobyt stały obywatela RP

Wymagane wnioski: wypełniony i podpisany formularz „zgłoszenie pobytu stałego” (na którym osoba meldująca się zgłasza dane wymagane do zameldowania) zawierający potwierdzenie faktu pobytu osoby meldującej się. Potwierdzenia pobytu na formularzu dokonuje...

Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilnoprawnym

Wymagane wnioski:
1. Podanie o wydanie zaświadczenia (druk podania stanowi załącznik do niniejszej procedury – zał. Nr 1).
2. Podanie o wydanie 3 odpisów skróconych aktu małżeństwa (druk podania stanowi załącznik do niniejszej procedury – zał. Nr 2).

W...

Zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego

Wymagane wnioski: Podanie o wydanie 3 odpisów skróconych aktu małżeństwa (druk podania stanowi załącznik do niniejszej procedury).Wymagane załączniki:
1. Odpisy skrócone aktów urodzeń osób zamierzających zawrzeć związek małżeński, wydane przez USC właśc...

Zawiadomienie o wpisaniu lub dopisaniu wyborcy do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania

Zawiadomienie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Zezwolenie na świadczenie usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:
1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);
2. określenie przedmiotu,...

wyników