Alfabetyczna lista usług

W

Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.

Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu lub wymeldowaniu z akt ewidencji ludności

Wymagane wnioski:
- Wniosek o wydanie zaświadczenia
- Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości wnioskodawcyWymagane załączniki: Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej - oryginałDokumenty do wglądu: dokument stwierdzający tożsamośćOpłaty:
- Opłata ...

Wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zwarcie małżeństwa

Wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zwarcie małżeństwa

Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego

Wymagane wnioski: Wniosek "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego" (osoby niepełnoletnie są wpisywane do formularza wniosku jednego z rodziców)Wymagane załączniki: nie maDokumenty do wglądu:
- paszport
- karta pobytu stałegoOpłaty: nie pobiera...

Z

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy ponad 3 miesiące

Wymagane wnioski: Formularz "Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące" (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka)Wymagane załączniki: brakDokumenty do wglądu:
- paszport
-  wiza lub karta pobytu lub decyzja Wojewody D...

ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT STAŁY

Wymagane dokumenty: Formularz "Zgłoszenie pobytu stałego" (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka).Wymagane załączniki: poświadczenie wymeldowania z ostatniego miejsca pobytu stałego na terenie Polski (jeżeli takie posiadał).Dokume...

Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące obywatela RP

Wymagane wnioski: wypełniony i podpisany formularz „zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące” (na którym osoba meldująca się zgłasza dane wymagane do zameldowania) zawierającego potwierdzenie faktu pobytu osoby meldującej się. Potwierdzen...

Zameldowanie na pobyt stały obywatela RP

Wymagane wnioski: wypełniony i podpisany formularz „zgłoszenie pobytu stałego” (na którym osoba meldująca się zgłasza dane wymagane do zameldowania) zawierający potwierdzenie faktu pobytu osoby meldującej się. Potwierdzenia pobytu na formularzu dokonuje...

wyników