Alfabetyczna lista usług

Z

Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilnoprawnym

Wymagane wnioski:
1. Podanie o wydanie zaświadczenia (druk podania stanowi załącznik do niniejszej procedury – zał. Nr 1).
2. Podanie o wydanie 3 odpisów skróconych aktu małżeństwa (druk podania stanowi załącznik do niniejszej procedury – zał. Nr 2).

W...

Zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego

Wymagane wnioski: Podanie o wydanie 3 odpisów skróconych aktu małżeństwa (druk podania stanowi załącznik do niniejszej procedury).Wymagane załączniki:
1. Odpisy skrócone aktów urodzeń osób zamierzających zawrzeć związek małżeński, wydane przez USC właśc...

Zawiadomienie o wpisaniu lub dopisaniu wyborcy do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania

Zawiadomienie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Zezwolenie na świadczenie usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:
1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);
2. określenie przedmiotu,...

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Zgloszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Usługa umożliwia zgłoszenie przez posiadacza dowodu osobistego wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, w następstwie czego dokonywane jest unieważnienie dowodu osobistego.

Zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 3 miesiące

Wymagane wnioski: Wniosek Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego ponad 3 miesiąceWymagane załączniki: BrakDokumenty do wglądu:
- Dokument stwierdzający tożsamość
- Książeczka wojskowa (dotyczy osób podlegających ewidencji wojskowej)Opłaty: Nie pobie...

wyników