Alfabetyczna lista usług

U

Udostępnienie rejestru wyborców

Udzielenie informacji o danych osobowych osób zameldowanych na terenie Gminy Oborniki Śląskie

Wymagane wnioski: "Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych"Wymagane załączniki: Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej- oryginałDokumenty do wglądu:
- dokument stwi...

Uzupełnienie aktów stanu cywilnego

Wymagane wnioski: Podanie ( druk wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury)Wymagane załączniki: Odpis zupełny aktu stanu cywilnego, który będzie stanowił podstawę uzupełnienia (np. przy uzupełnieniu aktu urodzenia – odpis zupełny aktu małżeństwa...

Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

W

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców

Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego

1. Usługa umożliwia uzyskanie od dowolnego organu gminy (wójta, burmistrza, prezydenta, miasta) dowodu osobistego na pisemny wniosek uprawnionego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Odbioru dowodu osobistego dokonuje się osobiście w siedzibie organu...

Wnioskowanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, co spowoduje wydanie uprawnionym osobom stosownego odpisu.

Wnioskowanie o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców.

Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg

Wymagane wnioski:
Podanie o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego
a. aktu urodzenia  (druk wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury)
b. aktu małżeństwa (druk wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury)
c. aktu zgonu (dru...

wyników