Najpopularniejsze usługi

Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego

1. Usługa umożliwia uzyskanie od dowolnego organu gminy (wójta, burmistrza, prezydenta, miasta) dowodu osobistego na pisemny wniosek uprawnionego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Odbioru dowodu osobistego dokonuje się osobiście w siedzibie organu...

Podział nieruchomości

Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Orzekania o zmianie imienia i nazwiska

Wymagane wnioski: Wniosek ( druk wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury)Wymagane załączniki:
1. Odpis zupełny aktu urodzenia wnioskodawcy. W przypadku, gdy zmiana nazwiska rozciąga się na małoletnie dzieci – odpisy zupełne aktów urodzeń małol...

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI BEZPRZETARGOWA ( sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego, sprzedaż nieruchomości na poprawienie zagospodarowania posiadanej nieruchomości)

Wymagane wnioski: wniosek o nabycie nieruchomości (druk do pobrania)Wymagane załączniki: kopia mapy ewidencji gruntów z oznaczeniem nieruchomości objętej wnioskiem wraz z dokumentami potwierdzającymi możliwość nabycia nieruchomości w drodze bezprzetargo...

Oświadczenie o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa

Wymagane wnioski: Podanie ( druk podania stanowi załącznik do niniejszej procedury)Wymagane załączniki: Odpis skrócony aktu małżeństwa ( nie dotyczy osób, których akt małżeństwa został sporządzony w USC w Obornikach Śląskich).Dokumenty do wglądu: Dokume...

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

Wymagane wnioski: Podanie o przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa (druk podania stanowi załącznik do niniejszej procedury)Wymagane załączniki:
1. Odpis skrócony aktu urodzenia matki dziecka (nie dotyczy matki, której akt urodzenia został sporządzony...

Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki/żony ojca, składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

Wymagane wnioski: Podanie (druk podania stanowi załącznik do niniejszej procedury).Wymagane załączniki:
1. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka (jeżeli akt urodzenia nie został sporządzony w USC w którym składany jest wniosek).
2. Odpis skrócony aktu ma...

Oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

Wymagane wnioski: Podanie ( druk podania stanowi załącznik do niniejszej procedury)Wymagane załączniki: Odpis zupełny aktu urodzenia dzieckaDokumenty do wglądu: Dokumenty tożsamości rodziców dziecka (dowody osobiste lub paszporty)Opłaty:
Opłata skarbowa...

wyników