Nazwa usługi: Orzekania o zmianie imienia i nazwiska
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 220 poz. 1414)
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wymagane wnioski: Wniosek ( druk wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury)
  • Wymagane załączniki: 1. Odpis zupełny aktu urodzenia wnioskodawcy. W przypadku, gdy zmiana nazwiska rozciąga się na małoletnie dzieci – odpisy zupełne aktów urodzeń małoletnich dzieci. Odpisów powyższych nie składa się, jeżeli zostały sporządzone w USC, w którym osoba ubiega się o zmianę.. 2. Odpis zupełny aktu małżeństwa wnioskodawcy. Odpisu nie składa się, jeżeli został sporządzony w USC, w którym osoba ubiega się o zmianę. 3. Oświadczenie małoletniego dziecka, które ukończyło 13 lat, o wyrażeniu zgodę na zmianę jego imienia, jak również nazwiska, jeżeli:
  • 1) zmiana nazwiska ma dotyczyć tylko dziecka, 2) zmiana nazwiska dziecka ma nastąpić w związku z rozciągnięciem zmiany nazwiska tylko jednego z rodziców na dziecko. 4. Oświadczenie rodzica niebędącego wnioskodawcą o wyrażeniu zgody na zmianę imienia jego małoletniego dziecka oraz zmianę nazwiska, jeżeli: 1) zmiana nazwiska ma dotyczyć tylko dziecka, 2) zmiana nazwiska dziecka ma nastąpić w związku z rozciągnięciem na dziecko zmiany nazwiska drugiego rodzica.
  • Zgoda drugiego z rodziców na zmianę imienia (imion) lub nazwiska dziecka winna zostać wyrażona osobiście przed Kierownikiem USC lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe za granica mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem polskiego konsula. 5. Postanowienie sądu o całkowitym pozbawieniu władzy rodzicielskiej rodzica, który nie jest wnioskodawca albo postanowienie sądu zezwalające na wystąpienie z wnioskiem o zmianę nazwiska lub imienia (imion) dziecka.
  • 6. Jeżeli z wnioskiem o zmianę imienia (imion) lub nazwiska dziecka występuje opiekun ustanowiony przez sąd lub osoba pełniąca obowiązki rodziny zastępczej, do wniosku należy dołączyć: 1) orzeczenie sądu o ustanowieniu opieki prawnej 2) postanowienie sądu zezwalające na wystąpienie z wnioskiem o zmianę imienia (imion) lub nazwiska dziecka. 7. Dokumenty, które uzasadniają złożenie wniosku o zmianę.
  • Dokumenty do wglądu: Dowód osobisty
   
Opłaty: Opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi – 39 zł
   
Czas realizacji: 1. Do jednego miesiąca.
2. W Sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.
   
Tryb odwoławczy: Odwołanie od wydania decyzji można wnieść do Wojewody Dolnośląskiego, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Obornikach Śląskich w terminie 14 dni od jej otrzymania
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1589