Nazwa usługi: Licencja na przewóz osób taksówką osobową.
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
 • Formularz wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
 • Formularz wniosku o zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
 • Odpis z rejestru przedsiębiorców.
 • Kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON).
 • Kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP).
 • Zaświadczenie z rejestru skazanych.
 • Oświadczenie o zamiarze zatrudniania kierowców spełniających warunki, o których mowa w art.6 ust.1 pkt.2 ustawy o transporcie drogowym.
 • Wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych, albo kserokopie dowodów rejestracyjnych, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów, również dokument potwierdzający prawo dysponowania nimi.
 • Kserokopia uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym określona w ustawie Prawo o ruchu drogowym.
 • Kserokopia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzonego zdanym egzaminem
 • Kserokopia orzeczenia lekarskiego, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy.
 • Kserokopia orzeczenia psychologa, że nie ma przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy.
 • Kserokopia aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 • Kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu.
 • Tytuł prawny do pojazdu.
   
Opłaty:
   
Czas realizacji:
   
Tryb odwoławczy:
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2410