Najpopularniejsze usługi

Rejestracja zgonów

Rejestracja zgonów

Sprawdzenie danych zawartych w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców i usunięcie niezgodności w przypadku ich wystąpienia

Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu lub wymeldowaniu z akt ewidencji ludności

Wymagane wnioski:
- Wniosek o wydanie zaświadczenia
- Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości wnioskodawcyWymagane załączniki: Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej - oryginałDokumenty do wglądu: dokument stwierdzający tożsamośćOpłaty:
- Opłata ...

Zameldowanie na pobyt stały obywatela RP

Wymagane wnioski: wypełniony i podpisany formularz „zgłoszenie pobytu stałego” (na którym osoba meldująca się zgłasza dane wymagane do zameldowania) zawierający potwierdzenie faktu pobytu osoby meldującej się. Potwierdzenia pobytu na formularzu dokonuje...

Rejestracja urodzeń

Wymagane wnioski: Podanie o wydanie 3 odpisów skróconych aktu urodzenia (druk podania stanowi załącznik do niniejszej procedury)Wymagane załączniki:
Dokumenty od wnioskodawcy:
1.    Odpis skrócony aktu małżeństwa w przypadku, gdy związek małżeński nie z...

Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Sprostowanie aktów stanu cywilnego

Wymagane wnioski: Podanie ( druk wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury)Wymagane załączniki: Odpis zupełny aktu stanu cywilnego, który będzie stanowił podstawę sprostowania (np. przy prostowaniu aktu urodzenia – odpis zupełny aktu małżeństwa ...

Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy ponad 3 miesiące

Wymagane wnioski: Formularz "Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące" (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka)Wymagane załączniki: brakDokumenty do wglądu:
- paszport
-  wiza lub karta pobytu lub decyzja Wojewody D...

Zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego

Wymagane wnioski: Podanie o wydanie 3 odpisów skróconych aktu małżeństwa (druk podania stanowi załącznik do niniejszej procedury).Wymagane załączniki:
1. Odpisy skrócone aktów urodzeń osób zamierzających zawrzeć związek małżeński, wydane przez USC właśc...

wyników