Najpopularniejsze usługi

Pismo ogólne do podmiotu publicznego - stary wzór

Dopisanie do spisu wyborców

Usługa umożliwia wyborcy złożenie do organu gminy wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy miejsca pobytu stałego lub czasowego.

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PRZETARGOWA

Wymagane wnioski: wniosek o nabycie nieruchomości (druk do pobrania)Wymagane załączniki: kopia mapy ewidencji gruntów z oznaczeniem nieruchomości objętej wnioskiemDokumenty do wglądu: brakOpłaty: wniosek wolny od opłaty skarbowej

postanowienie opiniującego podział z ustaleniami planu miejscowego

Wymagane wnioski: wniosek o wydanie postanowienia opiniującego zgodność podziału   z ustaleniami planu miejscowego ( druk do pobrania)Wymagane załączniki:
-min. 2 egz. wstępnego projektu podziału nieruchomości, opracowanego na kopii mapy zasadniczej, a ...

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wymagane wnioski: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (niniejszy wniosek stanowi załącznik do karty). Wniosek można również pobrać w Wydział Infrastruktury, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Miejskiego w Obornikach Śl...

Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Skreślenie z rejestru wyborców

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie - usługa lokalna

Wnioskowanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, co spowoduje wydanie uprawnionym osobom stosownego odpisu.

Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

wyników