Lista spraw

Licencja na przewóz osób taksówką osobową.

Sprawy związane z Ewidencją Działalności Gospodarczej

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Zezwolenie na świadczenie usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:
1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);
2. określenie przedmiotu,...