Lista spraw

Udzielenie informacji o danych osobowych osób zameldowanych na terenie Gminy Oborniki Śląskie

Wymagane wnioski: "Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych"Wymagane załączniki: Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej- oryginałDokumenty do wglądu:
- dokument stwi...

Uzupełnienie aktów stanu cywilnego

Wymagane wnioski: Podanie ( druk wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury)Wymagane załączniki: Odpis zupełny aktu stanu cywilnego, który będzie stanowił podstawę uzupełnienia (np. przy uzupełnieniu aktu urodzenia – odpis zupełny aktu małżeństwa...

Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego

1. Usługa umożliwia uzyskanie od dowolnego organu gminy (wójta, burmistrza, prezydenta, miasta) dowodu osobistego na pisemny wniosek uprawnionego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Odbioru dowodu osobistego dokonuje się osobiście w siedzibie organu...

Wnioskowanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, co spowoduje wydanie uprawnionym osobom stosownego odpisu.

Wnioskowanie o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg

Wymagane wnioski:
Podanie o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego
a. aktu urodzenia  (druk wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury)
b. aktu małżeństwa (druk wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury)
c. aktu zgonu (dru...

Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu lub wymeldowaniu z akt ewidencji ludności

Wymagane wnioski:
- Wniosek o wydanie zaświadczenia
- Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości wnioskodawcyWymagane załączniki: Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej - oryginałDokumenty do wglądu: dokument stwierdzający tożsamośćOpłaty:
- Opłata ...

Wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zwarcie małżeństwa

Wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zwarcie małżeństwa

Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego

Wymagane wnioski: Wniosek "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego" (osoby niepełnoletnie są wpisywane do formularza wniosku jednego z rodziców)Wymagane załączniki: nie maDokumenty do wglądu:
- paszport
- karta pobytu stałegoOpłaty: nie pobiera...

wyników