Nazwa usługi: Zezwolenie na świadczenie usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)
Inne
Uchwała Nr 0150/XXIX/178/08 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oborniki Śląskie;
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 112 poz. 1319)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
     
  Opłaty:
     
  Czas realizacji: Sprawa załatwiana jest w ciągu miesiąca od dnia wpływu wniosku do Urzędu, w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie ok. 2 miesiące od daty wpływu wniosku do Urzędu.
     
  Tryb odwoławczy: Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Burmistrza Obornik Śląskich.
     
  Wybór  podmiotu:
  Liczba odwiedzin: 2611