Nazwa usługi: Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397)
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wymagane wnioski: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (niniejszy wniosek stanowi załącznik do karty).
  • Wymagane załączniki: ▪ Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, ▪ 3 egz. raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, wraz z zapisem w formie elektronicznej,
  • ▪ 3 egz. karty informacyjnej przedsięwzięcia, zawierającej w szczególności dane określone w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) – dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wraz z zapisem w formie elektronicznej,
  • ▪ wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie, ▪ pełnomocnictwo, w przypadku gdy strona działa przez pełnomocnika, ▪ dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej
  • Dokumenty do wglądu: ▪ oryginał pełnomocnictwa, w przypadku przedłożenia kopii tego dokumentu (gdy uprawnienia pełnomocnika do reprezentowania strony również przed innymi organami administracji) ▪ odpis aktualny z rejestru KRS
   
Opłaty: Opłaty:
▪ za decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach - 205,- PLN
▪ za decyzję o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 105,- PLN;
▪ za pełnomocnictwo - 17,- PLN.
   
Czas realizacji: ▪ dla przedsięwzięć niewymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko – ok. 2 miesiące od daty wpływu wniosku do Urzędu
▪ w przypadku przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko należy doliczyć czas na sporządzenie raportu oraz 30 dni na otrzymanie wymaganych uzgodnień.
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Burmistrza Obornik Śląskich.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1365