Nazwa usługi: postanowienie opiniującego podział z ustaleniami planu miejscowego
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.)
Rozporządzenie
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w spawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268 poz. 2663 z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wymagane wnioski: wniosek o wydanie postanowienia opiniującego zgodność podziału z ustaleniami planu miejscowego ( druk do pobrania)
  • Wymagane załączniki: -min. 2 egz. wstępnego projektu podziału nieruchomości, opracowanego na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku - na kopii mapy katastralnej, uzupełnionej o niezbędne dla projektu podziału elementy zagospodarowania terenu,
  • - dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości – np.: wypis z księgi wieczystej, - wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi;
  • - pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział tej nieruchomości w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.
   
Opłaty:
   
Czas realizacji: w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku
W sprawach skomplikowanych – ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku
   
Tryb odwoławczy: zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Burmistrza Oborniki Śląskich e terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1385