Nazwa usługi: Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 993 z późn. zm.)
- Art. 44h
- Art. 44i
Ustawa
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2008 r. Nr 214 poz. 1353)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2010r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 105 poz. 667)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat (Dz. U. z 2008 r. Nr 207 poz. 1298)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wymagane wnioski: Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
  • Wymagane załączniki: Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej- oryginał
  • Dokumenty do wglądu: - dokument stwierdzający tożsamość - pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania m. in. Skarbu Państwa, wezwanie sądu do uzupełnienia braków, wezwanie Komornika
   
Opłaty: Opłata za udostępnienie danych osobowych - 31,00 zł (4% kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, określonego w przepisach)
   
Czas realizacji: do 30 dni
   
Tryb odwoławczy: Odmowa udzielania informacji o danych osobowych następuje w formie decyzji. Odwołanie od wydanej decyzji można wnieść do Wojewody Dolnośląskiego, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Trzebnica, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 948