Nazwa usługi: Rejestracja urodzeń
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 161 poz. 1688 z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9 poz. 59 z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wymagane wnioski: Podanie o wydanie 3 odpisów skróconych aktu urodzenia (druk podania stanowi załącznik do niniejszej procedury)
  • Wymagane załączniki: Dokumenty od wnioskodawcy: 1. Odpis skrócony aktu małżeństwa w przypadku, gdy związek małżeński nie został sporządzony w USC w Obornikach Śląskich, a gdy rejestracji urodzenia dziecka dokonuje matka będąca po rozwodzie, odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, względnie odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka (dla wdów).
  • Dokumenty do wglądu: Dowody osobiste rodziców dziecka
   
Opłaty: Opłaty:
1. Rejestracja urodzenia nie podlega opłacie skarbowej.
2. Oplata skarbowa od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa dla osoby załatwiającej sprawę ( z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu wnioskodawcy) wynosi 17 zł. Dowód zapłaty opłaty skarbowej należy przedłożyć Kierownikowi USC przy zgłoszeniu urodzenia dziecka.
3. Opłata skarbowa za sporządzenie protokołu zgłoszenia urodzenia dziecka – 11 zł.
   
Czas realizacji: Niezwłocznie
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 998