Najpopularniejsze usługi

Zawiadomienie o wpisaniu lub dopisaniu wyborcy do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców

Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące obywatela RP

Wymagane wnioski: wypełniony i podpisany formularz „zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące” (na którym osoba meldująca się zgłasza dane wymagane do zameldowania) zawierającego potwierdzenie faktu pobytu osoby meldującej się. Potwierdzen...

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego.

Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.

Uzupełnienie aktów stanu cywilnego

Wymagane wnioski: Podanie ( druk wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury)Wymagane załączniki: Odpis zupełny aktu stanu cywilnego, który będzie stanowił podstawę uzupełnienia (np. przy uzupełnieniu aktu urodzenia – odpis zupełny aktu małżeństwa...

ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT STAŁY

Wymagane dokumenty: Formularz "Zgłoszenie pobytu stałego" (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka).Wymagane załączniki: poświadczenie wymeldowania z ostatniego miejsca pobytu stałego na terenie Polski (jeżeli takie posiadał).Dokume...

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego

wyników