Najpopularniejsze usługi

Zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 3 miesiące

Wymagane wnioski: Wniosek Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego ponad 3 miesiąceWymagane załączniki: BrakDokumenty do wglądu:
- Dokument stwierdzający tożsamość
- Książeczka wojskowa (dotyczy osób podlegających ewidencji wojskowej)Opłaty: Nie pobie...

Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

Wymagane wnioski: Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistychWymagane załączniki: Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej- oryginałDokumenty do wglądu:
- dokument stwier...

Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg

Wymagane wnioski:
Podanie o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego
a. aktu urodzenia  (druk wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury)
b. aktu małżeństwa (druk wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury)
c. aktu zgonu (dru...

Udzielenie informacji o danych osobowych osób zameldowanych na terenie Gminy Oborniki Śląskie

Wymagane wnioski: "Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych"Wymagane załączniki: Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej- oryginałDokumenty do wglądu:
- dokument stwi...

Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego

Wymagane wnioski: Wniosek "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego" (osoby niepełnoletnie są wpisywane do formularza wniosku jednego z rodziców)Wymagane załączniki: nie maDokumenty do wglądu:
- paszport
- karta pobytu stałegoOpłaty: nie pobiera...

Zawiadomienie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców

Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

Wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zwarcie małżeństwa

Wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zwarcie małżeństwa

Wnioskowanie o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilnoprawnym

Wymagane wnioski:
1. Podanie o wydanie zaświadczenia (druk podania stanowi załącznik do niniejszej procedury – zał. Nr 1).
2. Podanie o wydanie 3 odpisów skróconych aktu małżeństwa (druk podania stanowi załącznik do niniejszej procedury – zał. Nr 2).

W...

wyników